KAYIT    İLETİŞİM

Genel Hizmet Sözleşmesi


TANIMLAR

İşbu Sözleşmede;

a- Paket Tur Düzenleyicisi: Paket turları düzenleyen ve bu turları aracısı vasıtasıyla satışa sunan tüzel kişi olarak Tabya Tur Turizm ve Seyahat Limited Şirketi

b- Paket Tur Aracısı: Paket tur düzenleyicisi tarafından hazırlanmış olan paket turları satışa sunan tüzel kişi olarak Tabya Tur Turizm ve Seyahat Limited Şirketi

c- Müşteri: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

d- Bağımsız hizmet sağlayıcısı: Bir paket tur içinde yer alan hizmetlerden bir veya bir kaçını paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile yaptığı sözleşme gereği müşteriye sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

e- Kalıcı veri saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, ifade eder.

1- TARAFLAR

İşbu Sözleşme, Tabya Tur Turizm ve Seyahat Limited Şirketi(Bundan böyle ”Tabya Tur“ olarak anılacaktır.) ile Madde 2’de tanımlanan hizmeti satın alan “Müşteri” arasında akdedilmiştir.

2- KONU

İşbu Sözleşme, sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher, Tur Programı/Broşürü ve Alındı Belgesi'nde belirtilen hizmetleri kapsar.

3- GENEL HÜKÜMLER

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında tur kalkış tarihinden itibaren en az altı ay geçerli ve sınır kapılarında giriş çıkış kaşesi basılabilmesi için en az iki sayfalık boş sayfası bulunan pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs ve Gürcistan turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda Tabya Tur’un hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Müşteri yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Tabya Tur’un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle Tabya Tur’a ve/veya Tabya Tur çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; işbu Sözleşme’nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde Tabya Tur’un Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle Müşteri’nin iade hakkının bulunmadığını; Müşteri’nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Tabya Tur yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, iş bu sözleşme ile kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Tabya Tur, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme’de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ; Müşteri’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), Tabya Tur’un/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde Müşteri’nin tazminat hakkı doğmamak üzere; Tabya Tur Sözleşme’yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun’da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, Tabya Tur tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır. Hava yolu ulaşımının dahil olduğu paket turlarda Tabya Tur’un ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; Müşteri’nin Tabya Tur’a kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, uluslar arası bir sözleşme olan Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre tazmin yoluna gidilecektir. Müşteri'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi ya da seyahat edeceği araç kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu sözleşmenin iptal koşulları devreye girecektir.

4- HİZMET BEDELİ VE CAYMA HAKKI

Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi’nde (Bundan böyle “Voucher” şeklinde anılacaktır.) belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabiidir. Tur kalkışına 30 günden az süre varken yapılan rezervasyonlarda tur bedelinin tamamı rezervasyon anında ödenmelidir. Kayıt anında yurtdışı hizmet bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir.Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak Müşteri’ye fatura edilir.Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir.Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35’i cayma tazminatı olarak Müşteri’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan Müşteri, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak Müşteri’ye fatura edilir.

Sözleşme konusu işin ifasından sonra Müşteri’nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Tabya Tur’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Tabya Tur’a ödememesi halinde Müşteri, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

Döviz kurunda olağandışı değişiklikler olması, yakıt giderlerinde olağandışı değişiklikler doğması, liman, havaalanı vb gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler olması hallerinde sözleşmede anlaşılan fiyat; Müşteri'ye hareket tarihinden 20 gün önce bildirilmek sureti ile arttırılabilir. Böyle bir durumda Müşteri, aradaki fiyat farkını ödeyeceğini aksi halde hizmeti kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- FESİH VE DEVİR

Tabya Tur’un Sözleşme’yi haksız olarak feshetmesi halinde Tabya Tur, Müşteri’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde Müşteri’ye iade eder. Kayıt edilen müşteri sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum Tabya Tur tarafından Müşteri’ye turun başlangıcına en az 3 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve Müşteri’nin bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır.

Müşteri'nin Sözleşme'yi hizmetin başlamasından en az 30 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

Müşteri'nin, Sözleşme'yi hizmetin başlamasına en az 29 gün ve 29 günden daha az bir süre kala iptal etmesi halinde ise hizmet bedelinin tamamını Tabya Tur'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

Müşteri’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi Müşteri’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın Müşteri’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir. .

Müşteri, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti paket tur koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Müşteri, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel Tabya Tur’a yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.

Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Tabya Tur, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Müşteri, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri Müşteri tarafından ödenecektir.

Tabya Tur, Müşteri’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Tabya Tur hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Müşteri, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 48 saat içinde bildirerek şu 3(üç)seçimlik haktan birini kullanabilir: Bu durumda Müşteri; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse Tabya Tur tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bedel ödemeden katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli bir paket tur seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

6- SAİR HÜKÜMLER

Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa’nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. Müşteri, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Uçak biletleri gidiş-dönüş aynı rezervasyon numarası(PNR) ile satın alındığından gidiş uçuşunun Müşteri tarafından herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde hava yolları kuralları gereğince dönüş uçuşları kendiliğinden iptal olmaktadır.

İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.

Müşteri tarafından sözleşme kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri sözleşmede bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve Giresun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7- VİZE HİZMETİ

a. Vize başvurusu için gerekli olan evrakların eksiksiz olarak seyahat tarihinden en az 30 gün önce Tabya Tur'a teslim edilmesi ve vize işlemi sonrasında teslim alınması Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri; seyahatin başlamasına 30 günden az zaman kalan hallerde yapılan rezervasyonlarda ve/veya gerekli evrakların turun başlangıcına 30 günden az zaman varken teslimi halinde konsolosluklardan kaynaklı şekilde vizesinin çıkmayabileceğini kabul etmektedir.Teslim edilen pasaportun seyahatin bitiş tarihini de kapsamak suretiyle en az 6 AY geçerlilik süresi bulunması, (Pasaportta kayıtlı kişi kadar boş vize sayfasının bulunması), pasaportun 2.sayfasındaki hamili imzası kısmı pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmış olması ve resimler beyaz fonlu olması gerekmektedir. (Tüm Schengen vizeleri için biometrik resim uygulaması bulunmaktadır) Vizesi alınacak olan pasaportların teslimi Müşteri' ye aittir.

b. Müşteri'nin kendi isteği ile tura katılmaktan vazgeçmesi, Tabya Tur'a geçersiz (ve temdit süresi yetersiz olan) pasaport teslim etmesi ve bu nedenle vizenin alınamaması ya da Müşteri'nin konsolosluklar tarafından belirlenen evrakları eksiksiz teslim etmesi veya konsolosluğun evrakların tam olarak teslim edilmiş olmasına rağmen ek evrak istemesi ve Müşteri' nin bu evrakları (vermek istememesi) süresinde tamamlamaması veya konsolosluğun Müşteri ile şahsen görüşme istemesine rağmen Müşteri' nin gitmemesi, MÜŞTERİ'nin evrakları eksik teslim etmesi ,konsolosluk tarafından başvurunun her ne suretle olursa olsun reddedilmesi veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından seyahatin başlangıç gününe kadar pasaportların teslim edilmemesi, vize alımının gerçekleştirilememesi durumunda Tabya Tur'un sorumluluğu bulunmayıp vize başvuru işlemleri için yapılan harcamalar Müşteri'den talep ve tahsil edilecektir. Turun Tabya Tur tarafından iptal edilmesi halinde süresi sonuna kadar vizenin kullanılmadığı müşteri tarafından ispat edildiği takdirde bedel iade edilir.

c. Müşteri, vizesi alınacak ülke için gerekli evraklar konusunda bilgilendirilmiş olup bu evrakları Tabya Tur'a' tam ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. Vize, bu eksik evraklar ve / veya bu eksikliklerden doğacak zaman kayıplarından dolayı alınamazsa 7.b maddesi uygulanacaktır.

d. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede her hangi bir nedenle sınırdan sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye' den çıkışına izin verilmeyen Müşteri' lere her hangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Tabya Tur sorumlu olmayacaktır.

e.Müşteri, bilgilendirilme yapılabilmesi için bu sözleşmede yer alan iletişim bilgilerinin doğru ve geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.İletişim bilgileri değişikliği doğrultusunda Müşteri,Tabya Tur'a gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapacaktır, yapmadığı takdirde evrakların ulaştırılamaması veyahutta Müşteri'ye ulaşılamaması durumunda Tabya Tur'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

f.İşbu maddede yer alan nedenlerden dolayı Müşteri' nin vize işlemlerinin tamamlanamaması veya yurtdışına giriş - çıkış yapamaması halleri, Müşteri ile Tabya Tur arasında imzalanan sözleşmenin diğer hükümlerine halel getirmez. Müşteri iş bu sözleşmenin diğer maddelerine uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. Tabya Tur parmak izi uygulamasına geçen ülkeler dışındaki ülkeler ile acentaları aracı olarak kabul etmeyen ülkeler dışındaki ülkeler için Müşteri adına vize başvurusu yapmaya yetkilidir.

h.Talep edilen vize ücreti İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ve müşteriye teslim edilen fiyat çizelgesinde belirtilen kadardır. Konsoloslukların belirledikleri vize ücretleri döviz kurlarına göre ayarlandığı için seyahat tarihine kadar vize ücretlerinde oluşabilecek değişiklikler ücrete yansıtılacak ve doğacak farklar müşteri’den talep ve tahsil edilecektir.

Tabya Tur, vize koşulları konsolosluklar tarafından resen takdir edilen bir uygulama olduğundan vize garantisi veremez.




İLETİŞİM

[email protected]
08504400028
BELEDİYE MEYDANI ALPASLAN CAD. NO:5/C MERKEZ / GİRESUN
    BAĞDAT CAD. NO:312-20 CADDEBOSTAN-KADIKÖY
A9560
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.